Porovnat
Uživatelské menu

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Z - TRADE s. r. o.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Z-TRADE s. r. o.

(PRO PODNIKATELE)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky („ obchodní podmínky“) společnosti Z - TRADE s. r. o., se sídlem třída Soukenická 93, Olivětín, PSČ 550 01 Broumov, IČO: 455 37 143, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1676 („ prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („ občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě (rámcové) kupní či jiné obdobné smlouvy („ kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a podnikající fyzickou osobou či právnickou osobou („ kupující“), týkající se nákupu či odběru zboží od prodávajícího kupujícím.

1.2 K uzavření kupní smlouvy dochází (i) distančním způsobem včetně v prostředí některého z internetových obchodů prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na jedné z internetových adres obchod.ztrade.cz, yc.ztrade.cz, mf.ztrade.cz, woodwick.ztrade.cz, cbc.ztrade.cz, lepidla.ztrade.cz, sistema.ztrade.cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní příslušné webové stránky („webové rozhraní obchodu“), či na základě vzájemně odsouhlasené komunikace prostřednictvím telefonu nebo e‑mailu nebo (ii) uzavřením písemného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, a to i zprostředkovaně prostřednictvím obchodního zástupce či jiného spolupracovníka prodávajícího.

1.3 Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné individuálně písemně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy; odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

2. ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE A OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

2.1 Kupující je povinen před zahájením spolupráce vyplnit prodávajícím požadované informace v rámci formuláře dostupného na webové stránce https://www.ztrade.cz/spoluprace (event. na vyžádání doplnit další dodatečné informace), případně je poskytne prodávajícímu prostřednictvím obchodního zástupce či jiného spolupracovníka prodávajícího nebo je poskytne prodávajícímu jiným vzájemně dohodnutým způsobem.

2.2 Na podkladě informací poskytnutých ve smyslu článku 2.1 těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn kupujícího registrovat a zřídit mu přihlašovací údaje pro účely objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

2.3 Po dokončení registrace (aktivace příslušného kupujícího) kupující realizuje objednávky prostřednictvím svého uživatelského účtu ve webovém rozhraní obchodu nebo prostřednictvím obchodního zástupce či jiného spolupracovníka prodávajícího. Ujednají-li tak prodávající a kupující, je kupující oprávněn objednávat zboží také mimo rámec uživatelského účtu a bez zprostředkování obchodním zástupcem či jiným spolupracovníkem prodávajícího, a to s využitím informací sdělených prodávajícímu způsobem uvedeným v článku 2.1 těchto obchodních podmínek.

2.4 Objednáním zboží kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, zavazuje se je plně dodržovat a současně prohlašuje, že měl možnost se se zněním obchodních podmínek seznámit před zahájením spolupráce; aktuální znění těchto obchodních podmínek je dostupné na této adrese: http://obchod.ztrade.cz/obchodni-podminky

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 V případě nákupu zboží distančním způsobem (zejména prostřednictvím webového rozhraní obchodu či na základě komunikace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu) dochází k uzavření kupní smlouvy akceptací objednávky ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky; v případě, že do 5 pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany prodávajícího, platí, že kupující není dále objednávkou vázán. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 V případě uzavření písemného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy jejím podpisem poslední ze smluvních stran. 

3.3 Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

3.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupní cena za zboží je uváděna bez DPH.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně další náklady za zvolené služby (pojištění apod.), tak jak jsou kupujícím specifikovány v objednávce.

4.3 Cenu zboží a související náklady může kupující uhradit prodávajícímu způsoby sjednanými v objednávce, resp. potvrzení objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat zálohu na objednané zboží.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od vystavení příslušné faktury; při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

4.5 V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží na účet prodávajícího společně s uvedením variabilního symbolu platby; tyto údaje budou v rámci potvrzení objednávky kupujícímu zaslány na sdělenou elektronickou adresu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající vystaví na podkladě příslušné kupní kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Prodávající je oprávněn zaslat daňový doklad – fakturu ve fyzické podobě společně se zásilkou či v elektronické podobě na sdělenou elektronickou adresu.

4.7 V případě, že se kupující s prodávajícím dohodne na platebních podmínkách jinak, než je uvedeno v článku 4.3 až 4.5 těchto obchodních podmínek, platí tato odchylná úprava.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizována způsobem, který si kupující zvolil v rámci procesu objednávky.

5.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1 Práva z vadného plnění kupujícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku). Práva z vadného plnění nevylučují právo na náhradu újmy; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

6.2 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění přiznáno.

6.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží projeví v době 12 měsíců od převzetí zboží, není‑li sjednáno jinak. 

6.4 Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má kupující právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

6.5 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny prodávajícího na své náklady, popřípadě je osobně předat obchodnímu zástupci či jinému spolupracovníkovi prodávajícího; kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, a to zejména doložením originálu prodejního dokladu a podrobného popisu vady zboží. Bez splnění podmínek předchozí věty tohoto článku nebude reklamace kupujícímu uznána a zboží mu bude vráceno na jeho náklady.

6.6 Prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení zboží prodávajícím nebo výrobcem.

7. SMLUVNÍ ZBOŽÍ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DALŠÍHO PRODEJE

7.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající pro produktové řady uvedené v článku 7.2. v souladu s nařízením Komise (EU) 2022/720 uplatňuje zákaz prodeje tohoto zboží na všech online tržištích.

7.2 Produktové řady uplatňující zvláštní režim dalšího prodeje:

  • YANKEE CANDLE HOME INSPIRATION
  • SISTEMA
  • QUICKLOADER

7.3 Kupující se zavazuje zdržet se prodeje zboží prostřednictvím jakéhokoli online tržiště provozovaného třetími stranami. Pro účely vymezení pojmu „online tržiště“ v rámci tohoto ujednání platí, že se jedná o takové online platformy, které propojují obchodníky a potenciální zákazníky s cílem umožnit přímé nákupy, a které jsou zpravidla poskytovateli online zprostředkovatelských služeb (Amazon, e-Bay, Aukro.cz, atp.). Online služby, které nenabízejí funkci přímého nákupu, ale přesměrovávají zákazníky na jiné webové stránky, kde lze zboží či služby zakoupit (Heureka.cz, Zboží.cz, Srovnanicen.cz, atp.), nejsou tímto omezením nikterak dotčeny. Pro vyloučení jakýchkoli případných pochybností platí, že možnost kupujícího inzerovat zboží prostřednictvím vlastního e-shopu není ustanovením tohoto článku jakkoli dotčena.

7.4 Souhlasem s obchodními podmínkami (ve smyslu článku 2.4 těchto obchodních podmínek) kupující prohlašuje, že tento zákaz uvedený v tomto článku 7 nevede k omezení jeho možnosti kupujícího efektivně využívat při prodeji smluvního zboží internet.

7.5 Porušení tohoto článku 7 kupujícím je podstatným porušením těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy, které opravňuje prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy a ukončit obchodní spolupráci s kupujícím, včetně zrušení jeho uživatelského účtu ve smyslu těchto obchodních podmínek.

7.6 Porušení tohoto článku 7 kupujícím zavdává prodávajícímu nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči kupujícímu, a to ve výši 5.000 Kč za každý započatý den, po který bylo smluvní zboží kupujícím nabízeno na jakémkoli online tržišti. Smluvní pokuta je splatná k rukám prodávajícího do 7 dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu doručeno písemné upozornění na porušení.

8.NĚKTERÁ SPECIFIKA PRODEJE ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

8.1 UŽIVATELSKÝ ÚČET

8.1.1 Na základě registrace (aktivace příslušného kupujícího) a zpřístupnění přihlašovacích údajů může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní („uživatelský účet“).

8.1.2 Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za aktuální a správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

8.1.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

8.1.4 Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy (i) kupující svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, (ii) informace zadané kupujícím v rámci registrace jsou úmyslně nesprávné, (iii) či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

8.1.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8.2 OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

8.2.1 Pro objednání zboží vyplní/potvrdí kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    (a) objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
    (b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
    (c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (prodávající doručuje zboží pouze na území České republiky, pokud není na základě individuální dohody prodávajícího s kupujícím dohodnuto jinak); a
    (d) těchto obchodních podmínkách a podmínkách pro zpracování osobních údajů uvedených v Zásadách zpracování osobních údajů.

8.2.2 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu článku 3.1 těchto obchodních podmínek. 

8.2.3 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

8.2.4 Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu zasílány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky ve smyslu článku 3.1 těchto obchodních podmínek.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které kupující poskytne při uzavírání kupní smlouvy či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s prodávajícím.

9.2 Bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou součástí každé kupní smlouvy.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Ostatní podmínky obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem; v případě soudního sporu se sjednává místní příslušnost českých soudů dle sídla prodávajícího. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

10.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením aplikace Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

10.3 Prodávající je oprávněn navrhovat změny těchto obchodních podmínek; tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající poskytne kupujícímu informace o navrhované změně těchto obchodních podmínek nejméně sedm (7) kalendářních dnů před navrhovaným dnem její účinnosti. Informace o navrhované změně, včetně informace o navrhovaném dni účinnosti, poskytne prodávající kupujícímu na kontaktní e-mail a umístí je i na webové stránce. Pokud kupující nevyužije svého práva písemně odmítnout navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek nejpozději jeden (1) kalendářní den před navrhovaným dnem účinnosti takové změny, platí, že navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého prodávajícím. V případě, že kupující výše uvedeným způsobem odmítne návrh prodávajícího na změnu těchto obchodních podmínek, tak mu vzniká právo písemně vypovědět kupní smlouvu a po dobu výpovědní doby budou pro zákazníka nadále platné a účinné obchodní podmínky ve znění před navrhovanou změnou. Výpovědní doba v takovém případě činí třicet (30) kalendářních dnů a počíná běžet doručením výpovědi prodávajícímu. Jestliže kupující navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek písemně neodmítne nebo navrhovanou změnu obchodních podmínek odmítne, ale nevyužije vzniklé právo kupní smlouvu uzavřenou dle těchto obchodních podmínek výše uvedeným způsobem písemně vypovědět, tak platí, že navrhovanou změnu těchto obchodních podmínek přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého prodávajícím.

10.4 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.5 Aktuální kontaktní údaje prodávajícího jsou obchod@ztrade.cz a +420 491 523 911. Tyto údaje jsou v pravidelně aktualizované podobě rovněž uvedeny na webové stránce prodávajícího.

10.6 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2024.

Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později