Porovnat
Uživatelské menu

Cookies a ochrana osobních údajů

Cookies a ochrana osobních údajů
 

Základní informace

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Z – TRADE s. r. o., se sídlem třída Soukencká 93, Olivětín, 550 01, Broumov, IČ 45537143, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1676, a jako správce zpracovává vaše osobní údaje.

Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů fyzická osoba, které se osobní údaje týkají (např. zákazník – Kupující)

Přehled zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytnuty subjektem údajů

Mezi tyto údaje patří jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, případně IČ a DIČ

Osobní údaje, které jsou zpracovány automaticky

Automaticky jsou zpracovávány anonymizované údaje o chování návštěvníku našich webových stránek. Mezi tyto údaje patří např. IP adresa, časové razítko, informace o webovém prohlížeči atd.

Účel zpracování osobních údajů

Nákup zboží

Údaje jsou sbírány pro uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Prodávající poskytne údaje nutné údaje subjektům realizujících distribuci platebního styku týkajícího se objednaného zboží

Péče o zákazníky

V případě dotazů je Prodávající zpracovává minimální nutné množství údajů pro vyřešení dotazu či problému

Marketing

Přímý marketing: Prodávající může v rámci svého oprávněného zájmu využít nástrojů přímého marketingu, především pak obchodních sdělení. V případě obchodních sdělení se Kupující může jednoduše odhlásit z odběru tím, že klikne v patičce obdrženého obchodního sdělení na odkaz odhlásit. Přeje-li si kupující odhlásit se z ostatních metod přímého marketingu, oznámí toto obchodnímu zástupci Prodávajícího či prostřednictvím elektronické pošty směřované na adresu obchod@ztrade.cz.

Marketingové soutěže: v rámci soutěží Prodávající zpracovává jen nejnutnější data pro evidenci a vyhodnocení. Tato data jsou použita pouze pro účely soutěže na základě oprávněného zájmu a po jejím ukončení jsou smazána.

Retargeting/remarketing: Webové stránky Prodávajícího využívají technologie retargetingu a remarketingu od externích reklamních systémů. Ty umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty Prodávajícho, reklamy Prodávajícího v reklamních sítích těchto společností.

Zlepšování služeb

Prodávající může k optimalizaci prvků na webu využívat nástroje pro analýzu Google Analytics, Facebook Analytics apod.

Zákaznická hodnocení zboží a služeb

Prodávající může v některých ze svých internetových obchodů zjišťovat spokojenost Kupujících s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky.

Právní podklady pro zpracování osobních údajů

Uzavření a plnění smlouvy

Základním právním podkladem je plnění a uzavření smlouvy, v rámci kterého jsou zpracovávány především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněný zájem

Oprávněný zájem je používán jako právní podklad pro přímý marketing. Pakliže s tímto Kupující nesouhlasí, je možné vznést námitku skrze elektronickou poštu na adresu obchod@ztrade.cz případně písemně na adresu společnosti.

Souhlas

Souhlas může být vyžadován pro zpracování osobních údajů při jiných situacích (např. marketingové aktivity nad rámec přímého marketingu).

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Doručení zboží

Pro potřeby distribuce jsou nutné informace poskytnuty přepravním společnostem. Mezi tyto údaje patří jméno, adresa, telefon, případně IČ a DIČ.

Obchodní sdělení

Pro distribuci obchodních sdělení používá Prodejce třetí subjekt, kterému je poskytnuta e-mailová adresa Kupujícího. Tento subjekt je vázám mlčenlivostí a osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Zákaznická hodnocení zboží a služeb

Ke zjišťování zákaznických hodnocení zboží a služeb Prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Tomu pro tyto účely Prodávající může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Kupujícího. Tento subjekt je vázám mlčenlivostí a osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Délka zpracování osobních údajů

Prodejce zpracovává údaje kupujícího po dobu trvání smluvní vztahu.

V případě nástrojů přímého marketingu jsou údaje zpracovány do doby vyslovení nesouhlasu Kupujícího (v případě obchodních sdělení kliknutím na tlačítko odhlásit v patičce obchodního sdělení, v ostatních případech zasláním žádosti o odebrání na elektronickou adresu obchod@ztrade.cz či na adresu společnosti).

Údaje nezbytné pro poskytnutí služeb a z nich vyplývajících povinností mezi Správcem a kupujícím či dle závazných právních předpisů jsou zpracovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Zabezpečení osobních údajů

Prodávající dbá o zabezpečení vašich údajů a k tomu zavedl patřičná opatření jak technického, tak organizačního charakteru.

Práva Subjektů osobních údajů

Subjekty osobních údajů mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, dále pak opravit či doplnit své údaje, právo omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání jejich osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat přenesení svých osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení jejich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti nimi Prodávající zpracovává (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění

Přeje-li si subjekt údajů upravit či doplnit své osobní údaje, může tak učinit žádostí skrze elektronickou poštu na adresu obchod@ztrade.cz

Přístup

Subjekt údajů může požádat o přehled údajů, které o něm Prodejce zpracovává. Učinit tak může žádostí skrze elektronickou poštu na adresu obchod@ztrade.cz. Současně má právo na přístup k těmto informacím týkajících se osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě Prodávajícího, je příjemcem osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • Zdali má Subjekt právo požadovat od Prodejce opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud je Prodejce nezískal od Subjektu

Výmaz

Subjekt může zažádat o výmaz osobních údajů (výmaz se nebude týkat údajů na dokumentech, které je nutné dle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud budou osobní údaje potřebné pro určení, výkon či obhajobu právních nároků, je možné, že žádost bude odmítnuta (např. pokud je za vámi evidována neuhrazená pohledávka či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů výše uvedených má subjekt právo na výmaz v těchto případech:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • Subjekt odvolal svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • Subjekt vznesl námitku proti zpracování os. údajů a domnívá se, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje jeho zájem nad zájmem Správce na zprac. těchto os. údajů
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 • Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

Žádost o výmaz je možné skrze elektronickou poštu na adresu obchod@ztrade.cz.

Vznesení námitky

Některé osobní údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu Prodejce (viz kapitola „Právní podklady pro zpracování osobních údajů“). Pokud se Subjekt domnívá, že na jeho straně budou existovat konkrétní důvody, může vznést námitku proti zpracovávání těchto jeho osobních údajů. Tuto námitku může Subjekt vznést pomocí tohoto kontaktního skrze elektronickou poštu na adresu obchod@ztrade.cz.

Omezení zpracování

Pokud subjekt (a) popírá přesnost svých osobních údajů, (b) jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) Správce již jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků, nebo pokud (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak má právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů subjektu.

V takovém případě Správce může zpracovávat osobní údaje subjektu pouze s jeho souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Domnívá-li se subjekt, že jsou jeho osobní údaje zpracovány protiprávně, má rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však vděčni, pokud budete případné námitky řešit nejprve s námi. Neváhejte nás kontaktovat na obchod@ztrade.cz či na tel. +420 491 532 911.

Tyto podmínky Ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později